2017 می 7

پیش بینی فارکس برای EURUSD، GBPUSD، USDJPY و USDCHF برای 08 - 2017 مه 12

اول، یک بررسی از پیش بینی هفته گذشته:

به یاد بیاورید که نظرات کارشناسان در EUR / USD یک هفته پیش تقریبا مساوی تقسیم شده بود 35٪ رشد جفت پشتیبانی شد 30٪ به سقوط آن رای دادند و 35 درصد پیش بینی یک روند خنثی را در همان زمان، بیش از 80٪ از شاخص به شمال گرا بودند: آنها درست از آب درآمند. سخنرانی رئیس جمهور بانک مرکزی اروپا ماریو دراگی بود، همراه با خوش بینی در مورد دور دوم انتخابات در فرانسه، یورو با چنین حمایت قوی ارائه شده بود که این جفت تصمیم به چشم پوشی داده ها حتی بسیار مثبت در بازار کار ایالات متحده در روز جمعه مه 5 منتشر شده است. بنابراین، این جفت ارز به پایان رسید جلسه هفته در نزدیکی 1.1000، پس از حدود 100 امتیاز در پنج روز افزایش یافته است...

اطلاعات بیشتر2017 می 1

پیش بینی فارکس برای EURUSD، GBPUSD، USDJPY و USDCHF برای 01-05 مه 2017

اول، یک بررسی از پیش بینی هفته گذشته:

هنگامی که برای دادن پیش بینی برای EUR / USD، 35٪ از کارشناسان و شاخص در D1 اصرار داشتند که آن را باید به اوج در فوریه و مارس 2017 باشد. این همان چیزی است که در پاسخ به دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه اتفاق افتاد بازگشت. پس در باز کردن جلسه هفتگی تاسیس یک شکاف قابل توجه، این جفت ارز به 1.0900، که در آن صرف کل هفته، تبدیل این سطح را به یک نقطه قدرت افزایش یافت...

اطلاعات بیشتر2017 آوریل 23

پیش بینی فارکس برای EURUSD، GBPUSD، USDJPY و USDCHF برای 24-28 آوریل 2017

اول، یک بررسی از پیش بینی هفته گذشته:

به نظر تقریبا نیمی از کارشناسان (40٪)، پشتیبانی شده اند توسط تجزیه و تحلیل گرافیکی در H4، این جفت ارز EUR / USD، است که در افزایش کانال میان مدت که در دسامبر 2016 شروع به حرکت کرد، انتظار می رفت به افزایش به 1.0690 و سپس توسط  130 امتیاز دیگر. معلوم شد که این جفت ارز در واقع بلافاصله به شمال رفت، با شروع از دوشنبه؛ روز سه شنبه، از طریق مقاومت در 1.0690 را شکست و پس از آن به یک سطح حمایت تبدیل شده است، این جفت ارز 1.0780 رسیده است. بعد از این، انرژی بالا خواهد رفت (گاو)، خشک شده، و این جفت ارز به 1.0690 منطقه تا پایان جلسه هفته باز خواهد گشت...

اطلاعات بیشتر2017 آوریل 16

پیش بینی فارکس برای EURUSD، GBPUSD، USDJPY و USDCHF به مدت 17 - 21 آوریل 2017

اول، یک بررسی از پیش بینی هفته گذشته:

دیدناین که EUR / USD به قیمت کمتر فروش شده بود، هر دو تحلیلگران و تجزیه و تحلیل فنی انتظار می رفت آن را به گزاف گویی، که آنچه رخ داده باشد بگوید. با این حال، نیروی صعودی در این مورد تنها به اندازه کافی قدرتمند برای بلند کردن جفت ارز به 1.0690 (به عنوان 1.0750 انتظار می رود مخالف) نبود، و پس از آن جفت سقوط به منطقه حمایت در نزدیکی 1.0610 بود...

اطلاعات بیشتر2017 آوریل 9

پیش بینی فارکس برای EURUSD، GBPUSD، USDJPY و USDCHF به مدت 10 - 2017 آوریل 14

اول، چند کلمه در مورد پیش بینی برای  هفته گذشته است که اگر نه با 100 تا 90 درصد برای هر چهار جفت برآورده شده است،:

با توجه به پیش بینی برای EUR / USD، آن ثابت می شود 100٪ دقیق است. به یاد بیاورید که بیش از 80٪ از کارشناسان برای روند نزولی برای این جفت رای دادند، نشان می دهد حمایت 1.0600 به عنوان یک هدف است . این به پایان هفته رسید. با این حال، ما نیز برخی از احساسات منفی در مورد دلار در ارتباط با سقوط در آمارهای مربوط به اشتغال (NFP) ابراز کرده بودیم. این نیز محقق است، اما نیروی صعودی در این مورد تنها به اندازه کافی برای بلند کردن جفت ارز به 1.0666 بود. یک دقیقه بعد، آن را به روند کلی بازگشت و ادامه به سقوط بود...

اطلاعات بیشتر2017 آوریل 2

پیش بینی فارکس برای EURUSD، GBPUSD، USDJPY و USDCHF برای 03-7 آوریل 2017

اول، یک بررسی از پیش بینی هفته گذشته:

پیش بینی برای EUR / USD ثابت می شود 100٪ دقیق است. به یاد بیاورید که سناریوی اصلی ما گذشته بود: ادامه رشد این جفت ارز را به طور کامل و البته قابل اغماض ممکن بود در قدر دیده می شد. پس از آن منطقه 1.0850-1.0900 رسیده، آن را چرخش به سمت جنوب. ما به نام 1.0650 به عنوان نزدیکترین پشتیبانی می کند. همه چیز را دقیقا رخ داده است به عنوان توضیح: رسیدن به ارتفاع 1.0905 به عنوان اوایل دوشنبه، جفت تبدیل به شدت و پرواز با کمی استراحت 255 امتیاز، این هفته و در علامت مشخص شده توسط کارشناسان به پایان رسید - 1.0650؛...

اطلاعات بیشتر2017 مارس 26

پیشبینیفارکسبرایEURUSD،GBPUSD،USDJPY،و27 – 2017USDCHF مارس 31

اول،یکبررسیازپیشبینیهفتهگذشته:

صحبتازEUR / USDدرهفتهگذشته،تحلیلگرانقادربهارائهیکپیشبینیروشنشدند. درواقع،اینجفتارزرفتارکاملاسست،ونهنشستبانکمرکزیاروپا،ونهسخنرانیرئیسبانکفدرال،ونهحتیراینقطهعطفیدولتمغلوبساختنپیشیجستندرکنگرهآمریکادراصلاحبهداشتودرماناز اوبامامیتواندآنراپویاکندنوساناتاینجفتارزدرمیان 100 نقطه نگهداریمیشود. همانطورکهمعلومشد،پیشبینیدقیقترینتجزیهوتحلیلگرافیکیدادهشد،دلالتپشتیبانیقویدر 1.0700 افق (درواقع،اینجفتارزکاهشیافتهاستبه 1.0720) ومقاومت 1.0850 (درواقعبهدنبالآن،افزایشبه 1.0824 وجوددارد)...

اطلاعات بیشتر2017 مارس 19

پیش بینی فارکس برای EURUSD، GBPUSD، USDJPY، و USDCHF به مدت 20 مارس - 24، 2017

اول، یک بررسی از پیش بینی هفته گذشته:

بخش اول پیش بینی برای EUR / USD در مورد سقوط این جفت ارز به 1.0600 است، که اتفاق می افتد به پایان رسید تا شب سهشنبه صحبت کردیم. سرنوشت آینده خود ، به عنوان انتظار می رود شده بود، توسط مجموعهای از اخبار از ایالات متحده آمریکا در 15. مارس تصمیم بانک فدرال در نرخ بهره تعیین شد، کنفرانس مطبوعاتی J. یلن، گفتار و رئیس جمهور D. مغلوب ساختن پیشی جستن مستقر جفت شمال، به عنوان یک نتیجه از آن با نزدیک شدن دسامبر 2016-ژانویه 2017 اوج در 1.0775-1.0830 منطقه؛...

اطلاعات بیشتر2017 مارس 14

Long living signals: NordFX analyst comments on what kind profit is better: 300% per month or 300% per year

منافع، و همچنین به عنوان نقص، از خدمات کپی سیگنال به همه آشکار است.

مزایای اصلی عبارتند از: توانایی به تجارت با موفقیت در بازار فارکس. این حتی به کسانی که فاقد هر دو تجربه و یا به سادگی اوقات فراغت برای این امر است. اشکال اصلی، با این حال مشکل در انتخاب یک مناسب سیگنال برای آوردن یک درآمد پایدار در طی یک دوره زمانی طولانی، به جای منجر به از دست دادن کامل از سپرده شود.

این تحلیلگر برجسته NordFX جان گوردون  بحث  کرده در مورد روش انتخاب سیگنال با کیفیت بالا برای چند سال در حال حاضر، این با استفاده از نمونه ای از خدمات است یکپارچه در پایانه های MT4 و MT5.

اطلاعات بیشتر2017 مارس 12

پیش بینی فارکس برای EURUSD، GBPUSD، USDJPY، و USDCHF 13 - 2017 مارس 17

اول، یک بررسی از پیش بینی هفته گذشته:

حتی اگر بانک مرکزی اروپا تصمیم به ترک نرخ بهره بدون تغییر و تعداد مشاغل جدید در خارج از بخش کشاورزی در ایالات متحده باقی بماند عملا بدون تغییر (235K 238K در مقابل)، بالا رفتن (گاو) هنوز موفق به فشار EUR / USD به هدف که تا به حال توسط یک چهارم از تحلیلگران و تجزیه و تحلیل گرافیکی در H4 تنظیم شده است. به یاد بیاورید که 1.0680 به عنوان یک هدف نامگذاری شد. این جفت آن را فقط 3 ساعت قبل از پایان جلسه در هفته رسید، و پس از آن دوره پنج روزه در سطح 1.0675 به پایان رسید؛...

اطلاعات بیشتر2017 مارس 6

پیش بینی فارکس برای EURUSD، GBPUSD، USDJPY، و USDCHF برای 06-10 مارس 2017

اول، یک بررسی از پیش بینی هفته گذشته:

EUR / USD. بسیاری از معامله گران بالا با این شکایت ها حتی قابل شنیدن در رسانه بودن شکایت کرده اند، این است که یک فقدان روند روشن برای این جفت وجود دارد. آنها حق دارند: غیرممکن بوده است برای شناسایی یک برنده در چند ساله مبارزه بالا (گاو) و پایین(خرس) به مدت دو هفته به طور مداوم تا کنون بوده است . لحظه ای به نظر می رسد سابق مسلط شروع خواهد شد، این جفت ارز بالا می رود به 1.0630، تغییر وضعیت و یورو تضعیف می کند، رها کردن این جفت ارز به سطح حمایت 1.0500. از آنجا که از این مبارزه ناتمام، این جفت ارز در هفته تقریبا در همان محل که در آن تماس در تاریخ 20 فوریه آغاز شده به پایان رسید: در 1.0622؛...

اطلاعات بیشتر2017 فوریه 26

پیش بینی فارکس برای EURUSD، GBPUSD، USDJPY، و USDCHF برای 27 فوریه - 3 مارس 2017

اول، یک بررسی از پیش بینی هفته گذشته:

به یاد بیاورید که، زمانی که به  مدت پیش بینی بیش از 70٪ از تحلیلگران برای تقویت دلار و سقوط EUR / USD رای دادند. آنها به طور فعال توسط شاخص روند و اسیلاتورهای در D1 پشتیبانی شد. همانطور که برای پیش بینی هفته، با توجه به تجزیه و تحلیل گرافیکی، این جفت ارز انتظار می رفت تا بار دیگر حداقل تست در سطح 1.0500 و سپس نوبه خود در اطراف و شروع به صعود تیز باشد کسانی که معامله گران که استفاده از این یافته ها ساخته شده قادر به گرفتن یک سود خوب بود. دقیقا در اواسط هفته جفت پایین محلی در 1.0493، که توسط تک به تک شمال آن به دنبال یافت. با این حال، این جفت ارز را در افق انتظار 1.0850 برسد، اما کسانی که 125 امتیاز، که برای آن بالا رفت، موفق به ارائه بالا بردن (گاو) سود قابل توجهی است...

اطلاعات بیشتر2017 فوریه 20

پیش بینی فارکس برای EURUSD، GBPUSD، USDJPY، و USDCHF برای 20-24 فوریه 2017

اول، یک بررسی از پیش بینی هفته گذشته:

– به یاد بیاورید که زمانی که پیش بینی آینده EUR / USD، اکثریت قریب به اتفاق تحلیلگران، پشتیبانی شده توسط شاخص، رای به نفع تداوم روند نزولی و کاهش این جفت ارز به 1.0500 منطقه. این چیزی بود که اتفاق افتاده است: برای کل نیمه اول از هفته جفت منتقل جنوب، رسیدن به افق 1.0520. سپس با کمک صندلی از فدرال رزرو ایالات متحده، که سخنرانی خسته کننده شده توسط برخی نامیده می شد، این جفت ارز معکوس و افزایش 150 امتیاز. سپس قدرت گاو، خسته بود و از دست داده 70 امتیاز، این جفت ارز به پایان رسید هفته تقریبا که در آن آغاز شده است: در مجاورت سطح قوی میان مدت حمایت / مقاومت در منطقه 1.0610...

اطلاعات بیشتر2017 فوریه 13

پیش بینی فارکس برای EURUSD، GBPUSD، USDJPY، USDCHF 13 – 2017فوریه 17

اول، چند کلمه در مورد پیش بینی برای هفته گذشته، که تقریبا 100٪ دقیقثابتشد:

– همانطور که اغلب اتفاق می افتد، پیش بینی میان مدت جهش پیش از یکی کوتاه مدت است. بنابراین، در مورد EUR / USD، ما شاهد شکست از روند صعودی در  ژانویه هستیم، مرز زیرین تا حدودی زودتر از کارشناسان انتظار داشتند. با این حال، پیروزی پایین آمدن بازار(bears) توسط کارشناسان با دقت مطلق پیش بینی شده بود - معامله گران که موقعیت به فروش سود جدی باز کرده بود، به عنوان جفت ارز تقریبا 200 امتیاز در طول هفته در 1.0607 یک پشتیبانی بسیار قوی از دست داده و تعیین شده پایین محلی، منطقه سطح مقاومت / که از سال نوامبر 2016 وجود داشته است؛...

اطلاعات بیشتر2017 فوریه 5

پیش بینی فارکس برای EURUSD، GBPUSD، USDJPY، و USDCHF برای 06-10 فوریه 2017

اول، یک بررسی از پیش بینی هفته گذشته:

– با وجود این واقعیت که هفته گذشته با رویدادهای مهم اقتصادی پر شده بود، آن را موفق به ارائه هیچ شگفتی بزرگ نشد. روند صعودی این جفت ارز EUR / USD، از آغاز که دقیقا در شب سال نو 2017 بود (به وضوح در D1 قابل مشاهده است) ادامه داشت. اکثر کارشناسان انتظار داشتند این جفت ارز به کاهش به مرز پایین کانال افزایش در منطقه از 1.0600 برسد و احتمالا از این طریق آن را بشکند. با این حال، پس از آن به 1.0620 فرود آمد، این جفت ارز می تواند پشتیبانی نفوذ کرده و بالا رفته، و پایان آمدن در هفته که در آن تجزیه و تحلیل در H4 پیش بینی: دقیقا در تقاطع خط وسط از کانال صعودی و سطح مقاومت قوی از 1.0780 برسد...

اطلاعات بیشتر2017 ژانویه 29

پیش بینی برای EURUSD، GBPUSD، USDJPY، و USDCHF برای مدت 30 سابق ژانویه - 2017 فوریه 3

اول، یک بررسی از پیش بینی هفته گذشته:

اکثر تحلیلگران و تجزیه و تحلیل گرافیکی بر روی D1 حال انتظار می رود این جفت ارز EUR / USD به کاهش به سطح 1.0500 و پس از آن به بازگشت به نقطه محوری خود را در 1.0650 بیاید. با این حال، این جفت ارز در یک طرف راهرو باریک 1.0710-1.0775 برای تقریبا تمام هفته در آنجا ماند و آن را تنها در پنجشنبه بود که  پایین رفت. در همان زمان کاهش بسیار کوچک بود، پس از یک پایین محلی در منطقه محوری 1.0657، جفت تبدیل به اطراف و رفت و برگشت به جایی که آن را در هفته آغاز شده است، به سطح 1.0695 می رسد...

اطلاعات بیشتر2017 ژانویه 23

پیش بینی فارکس برای EURUSD، GBPUSD، USDJPY، و USDCHF برای 23-27 ژانویه2017

اول، یک بررسی از پیش بینی هفته گذشته:

پیش بینی برای این جفت ارز EUR / USD گفته شده بود که در اوایل هفته جفت می تواند به 1.0685 یا حتی بالاتر به منطقه 1.0700-1.0800 افزایش یابد. این چیزی است که در واقعیت اتفاق افتاده است. تنها در سه شنبه ، این جفت ارز به سطح 1.0720،رسید  قبل از بازگشت 130 امتیاز به سمت پایین و پریدن به بالا و دوباره کار در هفته در نزدیکی علامت1.0700...

اطلاعات بیشتر2017 ژانویه 15

پیش بینی فارکس برای EURUSD، GBPUSD، USDJPY، و USDCHF برای 16-20 ژانویه 2017

اول، یک بررسی از پیش بینی هفته گذشته:

– رفتار جفت ارز EUR / USD هیچ شگفتی در نیمه اول از هفته ارائه نمی دهد. اول، به عنوان توسط تجزیه و تحلیل گرافیکی پیش بینی، آن اقدام به صعود به ارتفاع 1.0650. داشته تقریبا به هدف در نظر گرفته شده (1.0627)، جفت معکوس و، پس از پیش بینی از بسیاری از تحلیلگران، شروع به فرود به 1.0350-1.0525 منطقه می کند. روند و سپس توسط جلسه بانک مرکزی اروپا، در کنفرانس مطبوعاتی توسط دونالد ترامپ، و سخنرانی فرماندار از بانک انگلستان M. کارنی تغییر کرده است. این وقایع منجر به بازگشت جفتبه سطح 1.0625 و پس از آن افزایش 50 امتیاز دیگر به ارتفاع 1.0685، یک بار آن را از سطح 1.0453 لگد کرده بود...

اطلاعات بیشتر2017 ژانویه 9

10 تهدید به ارزهای اروپایی

2016 ثبت شده است توسط یک تعدادی از رویدادهایی که به شدت بازارهای مالی را تحت تاثیر قرار می دهد. اولین و مهمترین مرحله، البته، Brexit، انتخابات دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده، و همچنین شایعات از فروپاشی احتمالی اتحادیه اروپا، که به طور جدی توازن نیروها در مبارزه ارزهای عمده در جهان تغییر کرده است.

پس چه باید انتظار داشت از پوند، دلار، یورو و ین در سالجدید2017 انتظار ؟

اطلاعات بیشتر2017 ژانویه 8

پیش بینی فارکس برای EURUSD، GBPUSD، USDJPY، و USDCHF برای ژانویه 09-13 2017

اول، یک بررسی از پیش بینی هفته گذشته:

– به یاد بیاورید که در اولهفته از سال نو اجماعتحلیلگران نشان منحصر به فرد: 100٪ معتقد بودند که EUR / USD به منطقه 1.0350-1.04800 قرار می گیرند. آنها تبدیل به 100٪ درست است. روز دوشنبه این جفت ارز رخنه کرد تا به سطح 1.0480، و در روز سه شنبه، پس از بسیج تمام نیروهای خود را، کاهش به جنوب blitzed و به معنای واقعی کلمه این جفت ارز کاهش یافته است به 1.3400 علامت رسید . با این حال، این کار ثابت می شود طاقت فرسا و بالا رفتن قادر است به نه تنها پیروزی پشت مواضع از دست رفته، بلکه بازگشت این جفت ارز به نقطه محوری از هشت هفته گذشته از 2016 در منطقه 1.0525 بود...

اطلاعات بیشتر2017 ژانویه 2

پیش بینی فارکس برای EURUSD، GBPUSD، USDJPY، و USDCHF برای ژانویه2017 6-2

اول، یک بررسی از پیش بینی هفته گذشته:

– ما می دانیم که بازار "نازک" و نقدینگی کم در هفته پیش سال نو می تواند معجزه کند. برای نیمه اول هفته جفت ارز به عنوان EUR / USD، انتظار می رود، در یک روند خنثی  باقی مانده است. سپس در روز چهارشنبه،  سقوط 100 امتیاز. در روز پنج شنبه آن را به عقب باز گردد آنچه از دست داد. پس از آن، آغاز جلسه آسیایی در روز جمعه ارائه یک سورپرایزبه تجار در "سال نو"  - فقط در یک ساعت، بدون هیچ دلیل روشنی، این جفت ارز یک جهش تیز به سمت بالا و ضربه 1.0655 و پس از آن به سطوح پشتیبانی بازگشت از نیمه دوم ماه نوامبر؛...

اطلاعات بیشتر2016 دسامبر 26

پیش بینی فارکس برای EURUSD، GBPUSD، USDJPY، و USDCHF برای 26-30 دسامبر 2016

اول، یک بررسی از پیش بینی هفته گذشته:

– دادن پیش بینی برای این جفت ارز EUR / USD، 60 درصد از تحلیلگران، 85 درصد از شاخص ها، و تجزیه و تحلیل گرافیکی بر روی D1 اشاره کردند که این جفت ارز باید ادامه به سقوط به منطقه 1.0300-1.0350 بدهد حداقل. که در واقع چیزی بود که اتفاق افتاده است: در روز دوشنبه این جفت ارز به شدت با فقط 1 نقطه فرود آمد و به 1.0351 روز بعد، کوتاه از هدف مورد نظر رسید. بدیهی است تصمیم گیری  که آن را انجام وظیفه خود، این جفت ارز بازگشت و به ارزش های آغاز هفته است...

اطلاعات بیشتر2016 دسامبر 19

پیش بینی فارکس برای EURUSD، GBPUSD، USDJPY، و USDCHF برای دسامبر 19 -23 2016

اول، چند کلمه در مورد پیش بینی برای هفته گذشته که برای هر چهار جفت تقریبا 100٪ درست بوده است:

– پیش بینی نهایی برای EUR / USD جفت هفته گذشته به این گونه بود: اول تک به تک به مقاومت در 1.0650 و پس از آن یک قطره به پایین ماه مارس 2015 می رسد در منطقه 1.0460. همچنین تقویت از روند رو به پایین در صورت فدرال رزرو ایالات متحده تصمیم به افزایش نرخ بهره پیشنهاد شده است. این پیش بینی را می توان تقریبا به طور کامل برآورده کرد. در آغاز هفته،  انتظار می رود، این جفت ارز به سطح 1.0650 افزایش یابد و پس از آن چندین تلاش  شده است برای شکستن  به بالاتر ، اما قادر به غلبه بر 1.0670 نوار نبود. تصمیم فدرال رزرو در چهارشنبه دسامبر 14 تحویل تقویت مورد انتظار از دلار، و جفت در ابتدا به سطح 1.0470 و پس از آن حتی پایین تر به 1.0366 سقوط کرد. این جفت ارز تا پایان جلسه در هفته 1.0449 رسیده است...

اطلاعات بیشتر2016 دسامبر 11

پیش بینی فارکس برای EURUSD، GBPUSD، USDJPY و USDCHF برای 16_ 12دسامبر 2016

اول، یک بررسی از پیش بینی هفته گذشته:

– پیش بینی هفته گذشته برای EUR / USD در نظر گرفته تعدادی از حالات، همه از آن با دقت نزدیک به 100٪ به حقیقت پیوست.

اجازه دهید ما  با این واقعیت شروع کنیم که در 2 دسامبر، هنگامی که  مصاحبه ای با یکی از نشریات معتبر مالی جهان انجام گرفت، NordFX تحلیلگر ارشد جان گوردون هشدار داد که، در ارتباط با رفراندوم در ایتالیا، احتمال وجود دارد که می تواند یک شکاف در آنجا بوجود بیاید از افتتاح جلسه هفته . او همچنین گفت که، با وجود افزایش نوسانات، چیزی نزدیک به نرخ ارز جهش زیر Brexit رخ می دهد.از این پیش بینی ثابت می شود که درست است.

65٪ از تحلیلگران بررسی این باور بودند که این جفت ارز بار دیگر آزمایش کم پایان سال 2015 در سطح 1.0510. روز دوشنبه، این جفت ارز در واقع به 1.0505 علامت سقوط کرد. تجزیه و تحلیل گرافیکی مشخص شده است که این ممکن است توسط یک تک به تک جدی به مقاومت در 1.0900 منطقه برسد. و در روز پنجشنبه، پس از اخبار از بانک مرکزی اروپا، این جفت ارز به سطح 1.0873 افزایش یافت. سپس آن را به پایین خط حمایت اصلی برای پایان ماه نوامبر، مطابق با قرائت شاخص در D1، که نشان می دهد یک میان مدت روند خنثی شده بود رفت...

اطلاعات بیشتر2016 دسامبر 4

پیش بینی فارکس برای EURUSD، GBPUSD، USDJPY و USDCHF برای دسامبر09-05 2016

اول، یک بررسی از پیش بینی هفته گذشته:

– با چند کمک هزینه جزئی، پیش بینی هفته گذشته برای EUR / USD می توان برآورده کرد . به عنوان یک یادآوری، شاخص بر روی H4 پیش بینی یک روند خنثی از، یک سوم از کارشناسان انتظار دارند این جفت ارز دوباره بجای اول برگشت به منطقه 1.0650-1.0700، و باقی مانده با اشاره به سطح 1.0500 به عنوان یک سطح پشتیبانی می کند. تجزیه و تحلیل گرافیکی به کانال وری در محدوده 1.0500-1.0720 می توان اشاره کرد. این زوج، در واقع، در نهایت هزینه های کل هفته سفر به سمت شرق با این حال، این جفت ارز در واقع هرگز موفق به رسیدن به سطح حمایت فوق نخواهد شد : این هفته نقطهکم 50 امتیاز بالاتر بوددر 1.0551. با این حال، وارد ناحیه مقاومت سه بار، رسیدن به سطح 1.0690 در روز جمعه. شد ...

اطلاعات بیشتر2016 دسامبر 2

نتایج 2017: EURUSD 1: 1، GBPUSD 1: 1.3، USDJPY 1: 100

تنها چند هفته قبل از شروع سال نو2017، ما در حال انتشار این پیش بینی برای همه از جفت ارز اصلی، بر اساس نظرات نمایندگان بانک پیشرو و شرکت های کارگزاری.

اطلاعات بیشتر2016 نوامبر 27

پیش بینی فارکس برای EURUSD، GBPUSD، USDJPY و USDCHF 28 نوامبر –82- دسامبر 2016.

اول، یک بررسی از پیش بینی هفته گذشته:

– به عنوان یک یادآوری، در هفته گذشته بیش از نیمی از اسیلاتورها نشان داد بیش از فروشاز جفت ارز EUR / USD، که به دلیل  بحث در مورد توقف موقت در جنبش جنوب جفت داد. و پس از آن اتفاق افتاده است. با این حال،  به سختی می تواند یک اصلاح آن شود. دقیق تر از آن خواهد شد در مورد گذار به یک روند خنثی با یک نقطه محوری از 1.0585 صحبت کنید. این جفت ارز هنوز قادر به رسیدن به هدف خود، حداقل از 2015 در 1.0450 نبوده است و تا هفته در همان محل به پایان رسید که در آن آغاز شد: در این منطقه از سطح محوری...

اطلاعات بیشتر2016 نوامبر 20

پیش بینی فارکس برای EURUSD، GBPUSD، USDJPY و USDCHF برای نوامبر 21-25، 2016.

اول، یک بررسی از پیش بینی هفته گذشته:

– روشن است که پویایی نرخ ارز دلار در حال حاضر تا حد زیادی توسط اقدامات رئیس جمهور منتخب آمریکا دونالد ترامپ،  که تاکنون شده است رانندگی تقویت مداوم ارز آمریکا تعیین می شود. به عنوان یک یادآوری، در میان مدت پیش بینی اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان (70٪) پیش بینی کاهش در جفت ارز EUR / USD به مساحت 1.0600-1.0750. با این حال، واقعیت همه انتظارات پیشی گرفته کردند به عنوان جفت در حال حاضر موفق بود برای رسیدن به این ارزش ها توسط هفته گذشته، توقف در حدود 1.0588 در شب جمعه...

اطلاعات بیشتر2016 نوامبر 13

پیش بینی فارکس برای EURUSD، GBPUSD، USDJPY و USDCHF به مدت 14 ماه نوامبر - 18، 2016

اول، یک بررسی از پیش بینی هفته گذشته:

– در انتظار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، بسیاری از کارشناسان به سادگی حاضر به هر گونه پیش بینی بر روی جفت USD نشدند. با این حال، در پیش بینی میان مدت، انتظار پیروزی هیلاری کلینتون 85 درصد از کارشناسان پیش بینی رشد در ارزش دلار و کاهش جفت ارز EUR / USD را داشتند. به عنوان یک یادآوری، در طول کل نیمه دوم اکتبر، پیش بینی در مورد پیشرفت این جفت ارز به سطح 1.0800 استوار بود.  8 نوامبر، دونالد ترامپ می شود رئیس جمهور ایالات متحده و جفت به سرعت صعود 300 امتیاز به سطح 1.1300. سپس، اگر رقیب خود را برنده انتخابات، آن را به سرعتفرو ریخت ، رسیدن به طریق فهرست در 1.0830 در روز جمعه؛...

اطلاعات بیشتر2016 نوامبر 6

پیش بینی فارکس برای EURUSD، GBPUSD، USDJPY و USDCHF برای نوامبر 07 - 11، 2016

اول، یک بررسی از پیش بینی هفته گذشته:

– دادن پیش بینی ما برای EUR / USD، ما هشدار دادیم که آن سیاسی خواهد شد و نه وضعیت اقتصادی که تمام روند جفت ارز دلار در اجرا تعیین به انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده است. این چیزی است که اتفاق می افتد هر گونه تغییر از رای دهندگان آمریکایی در حمایت از دونالد ترامپ در برابر دلار شده است. به عنوان یک نتیجه، شگفت آور، پیش بینی دقیق ترین نیست توسط کارشناسان با تجزیه و تحلیل گرافیکی، که پیش بینی رشد این جفت ارز به سطح مقاومت از 1.1100، که در روز چهارشنبه، نوامبر 2. سپس رسیده بود به او داده شد، اما ...، تبدیل این مقاومت را به یک سطح محوری، این جفت ارز به یک روند خنثی نقل مکان کرد و در هفته در 1.1140 به پایان رسید است ؛

اطلاعات بیشتردریافت آموزش
در این بازار تازه وارد هستید؟ از بخش «شروع کار» بهره ببرید. شروع آموزش
ما را دنبال کنید (در شبکه های اجتماعی)