1ثبت‌نام

حسابی را ثبت‌نام کنید یا از
یک حساب موجود استفاده کنید.

2سپردهگذاری

بر اساس جدول، از 100 الی 8000
دلار در حساب خود سپرده‌گذاری کنید.

3لذت ببرید

پاداشی تا سقف 4400 دلار دریافت کنید
و از فرصت‌های تجارت جدید لذت ببرید!
پاداش* از سپرده%55
برای دریافت پاداش، بر اساس جدول سپردهگذاری کنید.
سپرده پاداش
100 دلار یا بیشتر 55 دلار
200 دلار یا بیشتر 110 دلار
500 دلار یا بیشتر 275 دلار
1000 دلار یا بیشتر 550 دلار
2000 دلار یا بیشتر 1100 دلار
4000 دلار یا بیشتر 2200 دلار
8000 دلار یا بیشتر 4400 دلار

پاداش یک فرصت واقعی برای بهبود نتایج خود را از معاملات در بازارهای مالی و به طور جدی سود خود را افزایش دهید

*پس از ثبت حساب و انجام رویههای تأیید لازم.
قوانین اجرا
 • مشتری میتواند پاداش را فقط و فقط برای یک حساب دریافت کند.
 • اگر مشتری صاحب چندین حساب باشد، پاداش را میتواند فقط برای یک حساب دریافت کند.
 • 3برای هر آدرس IP، فقط یک پاداش را میتوان دریافت کرد. اگر پاداش به دو (یا بیشتر) حساب بازشده از یک IP دریافت شده باشد، میزان پاداش از تمام حسابها بهجز حسابی که اول درخواست کرده است، کسر خواهد شد.
 • انتقال داخلی بین حسابها، سپردهگذاری به شمار نمیرود. بنابراین، تقاضای پاداش را نمیتوان برای سپردهگذاری صورت گرفته با انتقال داخلی ارسال کرد.
 • طرح پاداش ۵۵ درصدی برای حساب‌های متاتریدر۴ در نظر گرفته شده است.
 • 55٪ پیشنهاد پاداش به حسابهایی که سایر پاداشها را دریافت کردهاند تعلق نمیگیرد.
 • 55٪ پاداش فقط برای تجارت است و نمیتوان آن را برداشت کرد. در هر تلاشی برای برداشت پاداش از تراز تجاری، 55٪ پاداش از حساب کسر خواهد شد.
 • برای دریافت 55٪ پاداش، مشتری در حسابش سرمایهگذاری میکند و تقاضای پاداش را به خدمات پشتیبانی ارسال میکند.
 • 55٪ پاداش در صورتی کسر خواهد شد که مشتری تقاضای برداشتاز جمله انتقال داخلی بین حسابهایش یا انتقالی به تراز دفتر معاملهگر را ارسال کند.
 • کارکنان و شرکای شرکت اجازه شرکت در این پیشنهاد را ندارند.
 • اگر NordFX مشکوک شود که مشتری از قوانین سوءاستفاده کرده یا قصد سوءاستفاده را دارد، شرکت این حق را به صلاحدید خود دارد که از دادن55٪ پاداش امتناع ورزد، آن را تعلیق یا برداشت کند، و در صورت لزوم، حساب مشتری را مسدود کند (تجارت منع خواهد شد، انتقالها لغو خواهد شد، سپرده اولیه با انتقال بانکی برگشت داده خواهد شد).
 • اگر NordFX شک کند که شرکتکننده از قوانین 55٪ پاداش را با در رفتن از زیر موقعیتهای خود در (با استفاده از سایر حسابهای تجاری در NordFX) یا از خارج (با استفاده از سایر حسابهای تجاری با سایر کارگزاران) سوءاستفاده کرده است، شرکت این حق را دارد که بلافاصله پاداش را از حساب تجاری مشتری یا از حساب سوءاستفاده کننده بدون درخواست رضایت مشتری کسر کند یا در صورت لزوم، حساب مشتری را مسدود کند (تجارت منع خواهد شد، انتقالها لغو خواهد شد، سپرده اولیه با انتقال بانکی برگشت داده خواهد شد).
 • شرکت حق تغییر قوانین پیشنهاد 55٪ پاداش را بدون اطلاع قبلی به مشتریانش دارد.
 • شرکت حق برداشت پاداش را در صورت سوءاستفاده یا نقض قوانین دارد.

مزایای حساب
تجارت خودکار اسکالپینگ 21 جفت ارزی
Go Mobile
تجارت در حین حرکت از این آسانتر نمیشود. برنامههای تلفن همراه را امتحان کنید.
راهنمایی زنده 24/5
سئوالی ندارید؟ تیم دوستانه پشتیبانی مشتری در هر ساعتی در دسترس است.